Verpakking voor chocolade over heel de wereld sinds 1985
Klantendienst +32 (0)2 390 09 09 16 avenue Zénobe Gramme - B-1480 Saintes
(M/D/W/D 08.30 tot 18.00, V 08.30 tot 17.00)

ALGEMENE VOORWAARDEN ONLINE VERKOOPDeze algemene voorwaarden worden aangeboden in het Nederlands, Frans en Engels op de website www.bsd.be (hierna "WEBSITE" genoemd). Door deze algemene voorwaarden te aanvaarden in de taal waarin ze zijn opgesteld, erkent de bestemmeling een voldoende kennis te hebben van deze taal.

ARTIKEL 1. TOEPASBARE ALGEMENE VERKOOPSVOORWAARDEN

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op de online verkoop van de producten die door de N.V. BELGIAN SWEETS DESIGN te koop worden aangeboden haar WEBSITE ( hierna "PRODUCTEN" genoemd).
Deze algemene voorwaarden zijn afgesloten tussen de N.V. BELGIAN SWEETS DESIGN en elke natuurlijke of rechtspersoon, zijnde een consument of niet (hierna "KLANT" genoemd), die wil overgaan tot de aankoop via de WEBSITE.
Onder "consument" wordt verstaan, elke natuurlijke persoon die een product aankoopt op de WEBSITE voor doeleinden die niet zijn professionele of commerciële activiteit zijn (hierna "CONSUMMENT KLANT" genoemd).
Deze algemene verkoopvoorwaarden zijn determinerend voor het contract van de NV Belgian Sweets Design. Door in te stemmen met een overeenkomst met de NV Belgian Sweets Design, aanvaardt de klant uitdrukkelijk deze voorwaarden en doet hij afstand van, en dit zonder voorbehoud, haar eigen voorwaarden. Elke wijziging van dit contract vereist de schriftelijke goedkeuring van de SA Belgian Sweets Design.

ARTIKEL 2. IDENTIFICATIE VAN DE VERKOPER

NV BELGIAN SWEETS DESIGN
Waarvan de maatschappelijke zetel gelegen is te 1480 SAINTES (België), Avenue Zénobe Gramme, 16
Ingeschreven in de Kruispuntbank der Ondernemingen onder het nummer 0427.918.567
Telefoon: +32 (0) 2 390.09.09
Fax. : +32 (0) 2 390.09.08
E-mailadres: info@bsd.be
Openingsuren: van maandag tot donderdag van 8u30 tot 18u en op vrijdag van 8u30 tot 17u met uitzondering van het jaarlijks verlof en feestdagen Hierna "BSD" genoemd.

ARTIKEL 3. AANBOD BEVESTIGING VAN BESTELLINGEN

De catalogus van PRODUCTEN en hun beschrijving op de WEBSITE is geen aanbod en verbindt BSD niet. Hetzelfde geldt, in het algemeen, voor alle informatie op de WEBSITE. De aangeboden PRODUCTEN zijn te koop binnen de grenzen van de beschikbare voorraden. De eventuele foto's van PRODUCTEN zijn niet contractueel; ze zijn zo nauwkeurig mogelijk, maar dit zorgt niet voor een perfecte gelijkenis met het voorgestelde PRODUCT, onder meer met betrekking tot de kleuren. Daarnaast behoudt BSD zich het recht voor om de PRODUCTEN te wijzigen na bestelling om elke nuttige verbetering aan te brengen. In alle gevallen, blijven de vormen eigendom van BSD.
Om werkelijk te zijn en BSD te binden, dient op alle online bestellingen per e-mail een bevestiging te worden gestuurd, die samenvattend is, door een persoon die de toestemming heeft van BSD en waartoe de KLANT zich verbindt de gegevens te controleren bij ontvangst. BSD kan niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele fouten in de gegevens, zoals e-mail, die door de KLANT werden gecommuniceerd.
Voor opmerkingen, vragen of klachten in verband met de bestelling, kan de klant contact opnemen met BSD via e-mail naar info@bsd.be.

ARTIKEL 4. PRIJS - BETALING

4.1. De prijzen zijn in euro's. De prijzen zijn netto, vrij van alle rechten, belastingen, met uitzondering van de kosten voor verpakking en verzending. Verzendingskosten worden apart vermeld op de WEBSITE. De betaling vindt uitsluitend plaats via het beveiligde platform OGONE en op de wijze bepaald door OGONE (www.ogone.be). De facturering gebeurt, BSD heeft de keuze, of in papiervorm of elektronisch op de hierna beschreven wijze, wat de KLANT uitdrukkelijk aanvaardt. Elektronische facturen zullen beschikbaar zijn voor de KLANT via e-mail. BSD staat garant voor de authenticiteit van de oorsprong van de facturen, de integriteit van de inhoud en leesbaarheid. De bewijskracht van deze elektronische facturen wordt uitdrukkelijk aanvaard door de KLANT. Een verzendingsnota zit in het pakket. Als de prijs geen bedrag bereikt van 150,00€ exl. BTW, kan een supplement van 10,00€ administratiekosten worden aangerekend. Iedere persoon die PRODUCTEN bestelt met de instructie te facturen aan een derde blijft persoonlijk aansprakelijk voor de volledige betaling. Elke opmerking met betrekking tot de factuur moet aan BSD worden gemeld per aangetekende brief binnen 5 dagen, zoniet wordt de factuur en levering daarvan verbonden, geacht te zijn aanvaard zonder voorbehoud.
4.2. Bij gebrek aan betaling van een factuur, een debetnota of een wissel op de vervaldag, leidt dit tegelijkertijd, van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling tot de betaling van:
a) de debitering van nalatigheidintresten tegen een contractuele rente van 12%,
b) de debitering, ten titel van een forfaitaire en onherleidbare schadevergoeding, voor administratieve kosten, voor een bedrag gelijk aan 15% van de uitstaande hoofdsom, met een minimum van 50€.
4.3. Elke vertraging in de betaling van de bedragen uit hoofde van deze overeenkomst of enige andere overeenkomst tussen de partijen, laat BSD tevens toe om, van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling:
a) onmiddellijke betaling te eisen, zonder korting, van alle bedragen uit hoofde van zowel deze overeenkomst als enige andere overeenkomst,
b) de opzegging in te roepen van een deel of het geheel van bovenvermelde overeenkomsten.
4.4. In afwijking van artikel 1583 van het Burgerlijk Wetboek, blijven de PRODUCTEN eigendom van BSD tot de volledige betaling van alle verschuldigde bedragen in hoofdsom, interesten en toebehoren. Daarom verbindt de klant zich er formeel en onherroepelijk toe om niet over de geleverde PRODUCTEN te beschikken zolang het totaal verschuldigde bedrag niet volledig en onherroepelijk betaald is. In geval van te late betaling, om welke reden dan ook, aanvaardt de klant om de PRODUCTEN terug te geven op eerste simpel verzoek van BSD, en de KLANT laat BSD toe om ze terug te nemen van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling.
4.5. BSD behoudt zich het recht voor om de levering te weigeren of elke overeenkomst tussen de partijen van rechtswege op te zeggen in geval van te late betaling of gewijzigde status van CLIENT.

ARTIKEL 5. LEVERING

5.1. Tenzij anders vermeld, zijn de PRODUCTEN beschikbaar binnen de 15 werkdagen (exclusief zaterdag) na ontvangst van betaling door de KLANT in overeenstemming met artikel 4 hierboven. Levertijden zijn nooit nauwgezet en verlenen geen recht in hoofde van de KLANT. Ze altijd afhankelijk van onder andere de mogelijkheden tot voorraad.
5.2. De levering vindt plaats op het hoofdkantoor van BSD, zoals vermeld in paragraaf 2 hierboven (hierna "Levering" genoemd). De risico-overdracht vindt plaats op het ogenblik van de levering.
5.3 Op verzoek van de KLANT, kan de levering echter plaatsvinden, op het adres dat door de klant in zijn bestelling wordt opgegeven en opgenomen is in de samenvatting van de bestelling door BSD, en waartoe de klant zich verbindt om de juistheid na te gaan bij ontvangst van deze. Leveringen worden uitgevoerd door BSD volgens de wijze naar keuze. De levering van PRODUCTEN vindt plaats ten koste van de klant en op zijn risico vanaf het moment dat producten de maatschappelijke zetel van BSD verlaten, zoals vermeld in paragraaf 2 hierboven. BSD kan in geen geval en om welke reden dan ook aansprakelijk worden gesteld voor diefstal, verlies of schade die kan ontstaan ​​naar aanleiding van of tijdens het transport of de levering waarvan de KLANT alleen geacht wordt de gevolgen te dragen.
Bij afwezigheid van de KLANT bij de levering, zijn de producten beschikbaar voor de KLANT op de maatschappelijke zetel van de vervoerder en blijven ze daar beschikbaar voor hem, tenzij anders vermeld, gedurende een periode van een week na de leveringsdatum. Bij het verstrijken van deze termijn, zullen de producten worden geacht te zijn achtergelaten door de KLANT die zich verbindt de prijs te betalen als schadevergoeding.
5.3. In geval van gebrek of vertraging van de levering door feiten die worden toegeschreven aan de KLANT, blijft de KLANT gehouden tot de betaling van de bestelling overeenkomstig artikel 4. BSD behoudt zich tevens het recht om hem alle kosten van de opslag van de PRODUCTEN aan te rekenen.

ARTIKEL 6. RECHT OP HERROEPING VOOR DE CONSUMENT KLANT

6.1. Onder voorbehoud van artikel 6.2. hieronder, heeft de CONSUMENT KLANT het recht om aan BSD kennis te geven van het feit dat hij afstand doet van de aankoop, zonder boete en zonder opgave van redenen, binnen de 14 kalenderdagen vanaf de dag na de levering van het PRODUCT of de dienstovereenkomst (hierna "termijn" genoemd).
De KLANT CONSUMENT die dit recht uitoefent, moet BSD op de hoogte stellen bij aangetekend schrijven, binnen de termijn en aan het adres van haar maatschappelijke zetel, zoals vermeld in paragraaf 2 hierboven.
Daarnaast dient de KLANT CONSUMENT, binnen de termijn, het PRODUCT terug te brengen of te verzenden op eigen kosten en risico, in de originele verpakking, met alle toebehoren, alles intact, met tevens een kopie van de factuur of leveringsbon op de maatschappelijke zetel van BSD, zoals vermeld in paragraaf 2 hierboven.
Binnen 30 dagen na herroeping in overeenstemming met de voorgaande alinea's en op voorwaarde dat het product, de accessoires en de originele verpakking worden teruggegeven op tijd, zal BSD de bedragen betaald door de KLANT CONSUMENT terugbetalen, met inbegrip van de leveringskosten.
In het geval dat het product, de accessoires en de originele verpakking niet intact worden teruggegeven, behoudt BSD zich het recht voor om een schadevergoeding te eisen gelijk aan 20%van de aankoopprijs van het product, met een minimum van 5 euro.
6.2. In afwijking van bovenstaand artikel 6.1., wanneer van BSD vereist wordt dat deze vervaardigde producten volgens de specificaties van de CONSUMENT KLANT, of met een duidelijke verpersoonlijking levert, of die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden, of dreigt te snel bederven of aflopen, levert, heeft de KLANT CONSUMENT het recht niet om de aankoop te herroepen.
6.3. Indien de KLANT CONSUMMENT zijn bestelling herroept na het verstrijken van de termijn vermeld in artikel 6.1 of niet over een herroepingrecht beschikt overeenkomstig artikel 602, behoudt BSD zich het recht voor om van de KLANT CONSUMENT de betaling van de volledige prijs te eisen als schadevergoeding.

ARTIKEL 7. GARANTIE

7.1. GARANTIE VAN PRODUCTEN VERKOCHT AAN DE KLANT CONSUMMENT
De KLANT CONSUMENT geniet van de wettelijke garantie van 2 jaar. De inhoud van de garantie ziet er als volgt uit:
a) de garantie is een "materiële" garantie die enkel de conformiteitgebreken van de PRODUCTEN omvat die bestaan op het moment van levering en die voorkomen binnen een termijn van twee jaar vanaf de datum van levering;
b) de KLANT CONSUMENT moet bij de levering van de PRODUCTEN en op eigen kosten, deze zorgvuldig onderzoeken en alle defecten onmiddellijk rapporteren aan BSD;
c) zijn uitgesloten van de garantie, zowel directe en indirecte schade:
- na de levering veroorzaakt door de PRODUCTEN en aan de PRODUCTEN
- voortvloeiend uit het gebruik van vervoer, de opslag of het een slecht onderhoud van het PRODUCT, uit het gebruik van materialen geleverd door de KLANT CONSUMENT of door elke handeling van de KLANT CONSUMEN die niet conform is met verplichting om te handelen als een goede huisvader,
- waarvan de oorzaak extern is aan het product zoals een daad van sabotage, vandalisme, terrorisme of natuurrampen (zoals overstromingen of aardbevingen) of andere gevallen van overmacht;
- als gevolg van het ontbreken van de noodzakelijke vernieuwing van onderdelen en / of toebehoren van het PRODUCT;
- ingevolge een commercieel of professioneel gebruik van het product;
- ingevolge een wijziging of herstelling door de KLANT CONSUMENT-zelf of door een derde partij.
De KLANT CONSUMENT vrijwaart BSD tegen elke claim, actie of aanspraak die een derde zou maken ten aanzien van BSD vanwege directe en / of indirecte schade door hem geleden in een of meer van de bovenstaande gevallen en die aanleiding geven tot uitsluiting van de garantie.
d) In geval van non-conformiteit, dient de CONSUMENT KLANT:
- onmiddellijk te stoppen om het product te gebruiken totdat de non-conformiteit tegensprekelijk is vastgesteld en dit binnen de kortste termijnen;
- BSD ten laatste binnen de twee maanden te verwittigen na de datum waarop de KLANT CONSUMENT het gebrek heeft vastgesteld, en dit per aangetekend schrijven met ontvangstbevestiging en met inbegrip van de volgende informatie:
. de referenties van het PRODUCT;
. de kopie van de aankoopfactuur van het PRODUCT;
. een beschrijving van het gebrek.
- aan BSD toe te laten om de aangevoerde non-conformiteit vast te stellen en, indien nodig, te verhelpen.
Indien de vaststelling meer dan zes maanden na levering is gedaan, is de KLANT CONSUMENT verplicht om het bestaan van de non-conformiteit te bewijzen op het moment van levering.
e) In geval van non-conformiteit erkend door BSD of vastgesteld voor haar rekening, heeft de KLANT CONSUMENT het recht om herstel of vervanging van het product te vorderen, in beide gevallen zonder kosten, tenzij dit onmogelijk of buiten verhouding zou zijn.
Als de KLANT CONSUMENT het recht heeft tot herstel of vervanging van het product, zal de ene of de andere van deze twee middelen plaatsvinden binnen een redelijke termijn. BSD alleen bepaalt welke herstellingen en / of vervangingen nodig zijn. Op verzoek van BSD of met haar voorafgaandelijke toestemming - hetgeen nooit tot een erkenning van aansprakelijkheid leidt brengt de KLANT CONSUMENT het niet-conforme PRODUCT terug aan BSD in de originele verpakking. De garantieperiode van het herstelde of vervangende PRODUCT verstrijkt aan het einde van de garantieperiode van toepassing op het gekochte product vermeerderd met de eventuele periodes die nodig zijn voor de herstelling of vervanging van het product.
Indien de KLANT CONSUMENT het recht niet heeft op een herstelling of vervanging van het PRODUCT, kan hij/zij vragen:
- om een prijsverlaging van het PRODUCT, rekening houdend met het gebruik die de KLANT GOEDEREN CONSUMENT gehad heeft van het PRODUCT sinds de levering ervan;
- om de verkoop op te zeggen, tenzij de non-conformiteit gering is.
f) De garantie is geldig in het land van levering en is niet overdraagbaar. De garantie is onder meer niet van toepassing in geval van verandering van eigenaar.
g) In alle gevallen is de garantie strikt beperkt tot de inhoud ervan vermeld in artikel 7, met uitzondering van elke andere schadevergoeding waarvan de KLANT CONSUMENT, door in te stemmen met deze voorwaarden, uitdrukkelijk afstand doet.
7.2. GARANTIE VAN DE PRODUCTEN VERKOCHT ANDERE KLANTEN DAN DE CONSUMENT De producten zijn gegarandeerd door BSD tegen zichtbare gebreken voor een periode van 3 werkdagen na de datum van levering en tegen verborgen gebreken voor een periode van maximaal drie maanden vanaf de datum van hun levering.
De artikelen 7.1. b), c) en d) zijn van toepassing op de garantie van de zichtbare gebreken en verborgen gebreken van de PRODUCTEN die verkocht worden aan andere personen dan de consument, met uitzondering van de termijn in artikel 7.1. d), tweede streepje, die, in hoofde van de KLANT die geen consument is, twee dagen bedraagt, op straffe van verval van de garantie.
In geval van aansprakelijkheid erkend door BSD of vastgesteld voor haar rekening, voor een zichtbaar gebrek of verborgen gebrek, dan is deze aansprakelijkheid strikt beperkt tot de vervanging van het betrokken PRODUCT, met uitsluiting van elke andere schadevergoeding waarvan de KLANT, die deze met deze voorwaarden heeft ingestemd, uitdrukkelijk afstand doet.

ARTIKEL 8. GEBRUIK VAN DE WEBSITE

8.1. De BSD directeuren, agenten en werknemers, zijn in geen geval aansprakelijk voor enige directe en / of indirecte kosten van de KLANT in verband met het gebruik van de WEBSITE en / of de inhoud ervan en het internet (waaronder defecten, virussen en algemene schade aan de apparatuur van de gebruiker, verlies van gegevens, onderbreking van de dienstverlening, enz ...).
8.2. De KLANT verbindt zich ertoe geen gebruik te maken van de WEBSITE die zou strekken tot enige strafrechtelijke of civielrechtelijke aansprakelijkheid. De Klant verbindt zich er toe om geen illegale informatie, informatie strijdig met de openbare orde of lasterlijke informatie te verspreiden via de WEBSITE.
8.3. BSD beslist alleen om inhoud of een functionaliteit op te nemen en / of te verwijderen op de WEBSITE.
BSD behoudt zich het recht voor te allen tijde en om welke reden dan ook, de toegang tot de WEBSITE aan te passen of stop te zetten, tijdelijk of permanent, geheel of gedeeltelijk, en zonder voorafgaande kennisgeving aan de KLANT. Dit zal bijvoorbeeld het geval zijn voor het onderhoud van de WEBSITE. BSD kan niet aansprakelijk worden gesteld voor enige directe of indirecte schade als gevolg van een wijziging, opschorting of beëindiging van de toegang tot WEBSITE, om welke reden dan ook.
8.4. Zowel de domeinnaam van de WEBSITE als haar vorm en de inhoud zijn beschermd door intellectuele eigendomsrechten. Dit geldt in het bijzonder voor de handelsmerken en logo's die op de WEBSITE voorkomen. Hun vermelding verleent geen licentie of recht op een ​​van de genoemde handelsmerken en logo's zonder voorafgaande toestemming van de BSD of de eventuele gerechtigde.
Tenzij uitdrukkelijk toegestaan door BSD, is het de KLANT niet toegestaan ​​om geheel of gedeeltelijk verkregen elementen op basis van de WEBSITE te wijzigen, te reproduceren, te verhuren, uit te lenen, te verkopen, te distribueren of werken te creëren, waaronder foto's.
8.5. De WEBSITE van BSD bevat links naar websites die geen eigendom zijn van BSD. BSD kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de inhoud van deze WEBSITES of voor de eventuele gevolgen van het gebruik ervan.

ARTIKEL 9. BEHOUD EN BEWIJS VAN ELEKTRONISCHE TRANSACTIES

9.1. Het archiveren van bestelbons en facturen wordt gedaan op een betrouwbaar en duurzaam platform.
9.2. De partijen aanvaarden elektronisch bewijsmateriaal. De KLANT stemt in het bijzonder in met het gebruik van facturen, bestelbonnen en elektronische contracten. De KLANT doet afstand van elke vorm van betwisting met betrekking tot de elektronische vorm en het origineel karakter van deze documenten, met inbegrip van de betwisting van gegevens die de authenticiteit van de herkomst en de integriteit van de inhoud van elektronische documenten vrijwaart.
De geinformatiseerde registers die zijn opgeslagen in de computersystemen van BSD en haar partners in redelijk veilige omstandigheden, zullen worden beschouwd als een bewijs van de communicatie, bestellingen en betalingen tussen de partijen.

ARTIKEL 10. MIDDELENVERBINTENIS

BSD heeft, voor de toegankelijkheid en functionaliteit van de WEBSITE, voor alle stadia van het bestelproces, de levering of daaropvolgende diensten, enkel een middelenverbintenis, hetgeen de KLANT uitdrukkelijk aanvaardt.

ARTIKEL 11. PRIVACY

De gegevens van de KLANT worden verwerkt door BSD in overeenstemming met de wet van 8 december 1992 inzake de bescherming van de privacy voor de uitvoering van de bestelling van de KLANT en het versturen van een nieuwsbrief of andere aanbiedingen en marketing campagnes , met inbegrip van informatie over de aanbiedingen van BSD of haar partners. De KLANT heeft te allen tijde het recht tot toegang en rectificatie van de persoonlijke gegevens en het recht om zich te verzetten, kosteloos en zonder opgave van redenen, tegen hun behandeling en hun communicatie per e-mail naar het e-mailadres info@bsd.be.

ARTIKEL 12. OVERMACHT

Gevallen van toeval of overmacht geven het recht aan BSD om de uitvoering van alle of een deel van zijn verplichtingen en / of de overeenkomst op te schorten en/ of te ontbinden, geheel of gedeeltelijk, zonder vergoeding van welke aard dan ook.
Voor de toepassing van dit artikel worden beschouwd of behandeld als overmacht, in hoofde van BSD, onder meer: oorlog, mobilisatie, staat van beleg, oproer, ongeregeldheden op de openbare weg, de blokkade, de quota, gedeeltelijke of volledige stakingen met een sociale, politieke of andere oorsprong - wettelijke of wild, lock-out, computer crashes en het internet, de epidemie, quarantaine, de extreme weersomstandigheden - al dan niet als nationale ramp - brand, explosie, overstroming, machinebreuk die in België of in het buitenland, de fabricage, inkoop of transport van materialen voor de vervaardiging van de producten ernstig aantasten.

ARTIKEL 13. ONTBINDING

De ontbinding van huidige verkoop ten laste en ten nadele van de KLANT, voor welke reden dan ook, strekt van rechtswege en zonder ingebrekestelling tot:
- de onmiddellijke teruggave, ten koste van de KLANT, van de geleverde PRODUCTEN die nog niet werden gebruikt,
- de verplichting tot vergoeding van de KLANT aan BSD voor alle geleden schade als gevolg van of in verband met deze ontbinding.

ARTIKEL 14. NIETIGHEID

De bepalingen die een wettelijke of regelgevende bepaling die imperatief of van openbare orde is schendt is geacht ongeschreven te zijn, zonder dat deze nietigheid de geldigheid van de overeenkomst in haar geheel aantast, tenzij een dergelijke bepaling bepalend is voor het contract zelf.
Elk van de partijen zal zich inspannen om onmiddellijk en te goeder trouw een geldige bepaling met een gelijkwaardige economisch effect te onderhandelen, of in ieder geval, met een gevolg dat zo dicht mogelijk bij de vernietigde bepaling ligt.

ARTIKEL 15. KEUZE VAN WOONPLAATS

Voor alles met betrekking tot deze overeenkomst, de sluiting ervan, de uitvoering en de gevolgen, kiest elke partij een woonplaats, voor BSD is dit het adres van haar maatschappelijke zetel en, voor de KLANT, op het adres van zijn woonplaats, of indien hij een rechtspersoon is, op de plaats waar zijn maatschappelijke zetel is gevestigd, zoals vermeld op het factureringsadres tijdens de bestelling, waar alle communicatie, betekenis, kennisgeving van gerechtelijke of buitengerechtelijke aktes geldig kan worden gedaan.

ARTIKEL 16. GESCHILLEN

Deze overeenkomst is onderworpen aan het Belgisch recht. Elk geschil betreffende de interpretatie, sluiting of de uitvoering is de exclusieve bevoegdheid van de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement van Nijvel. De clausule ter aanwijzing van de bevoegde rechter is opgegeven in het voordeel van BSD, die er alleen afstand van kan doen.
Winkel
Breng een bezoek aan onze showroom van 3000m²
Meer informatie
Neem contact op
Contacteer ons bij vragen.
Inschrijven voor de nieuwsbrief
We aanvaarden