Verpakking voor chocolade over heel de wereld sinds 1985
Klantendienst +32 (0)2 390 09 09 16 avenue Zénobe Gramme - B-1480 Saintes
(M/D/W/D 08.30 tot 18.00, V 08.30 tot 17.00)

WETTELIJKE VERMELDINEN – GEBRUIKSVOORWAARDEN VAN DE WEBSITE http://www.bsd.be 


Het gebruik van de website http://www.bsd.be (hierna “ de WEBSITE” genoemd) is onderhevig aan de volgende voorwaarden. Door de WEBSITE te gebruiken, aanvaardt de gebruiker uitdrukkelijk de voorwaarden.

INFORMATIE OVER DE UITGEVER EN DE PROVIDER  

De WEBSITE wordt uitgegeven en beheerd door:

De NV BELGIAN SWEETS DESIGN hierna “BSD” genoemd.

Waarvan de maatschappelijke zetel is gevestigd te 1480 SAINTES (België), Avenue Zénobe Gramme, 16
Ingeschreven in de Kruispuntbank der Ondernemingen onder het nummer 0427.918.567
Telefoon: +32 (0) 2 390.09.09
Fax: +32 (0) 2 390.09.08
Emailadres: info@bsd.be
Openingsuren: van maandag tot donderdag van 8u30 tot 18u en op vrijdag van 8u30 tot 17u met uitzondering van het jaarlijkse verlof en de officiële feestdagen.

BESCHERMING VAN DE PRIVACY

De gegevens van de gebruiker worden verwerkt door BSD in overeenstemming met de wet van 8 december 1992 inzake de bescherming van de privacy voor de uitvoering van de bestelling van de gebruiker en/of het versturen van een nieuwsbrief of andere aanbiedingen en marketing campagnes , met inbegrip van informatie over de aanbiedingen van BSD of haar partners. Zij kunnen worden meegedeeld aan zijn partners voor dezelfde doeleinden. De gebruiker heeft te allen tijde het recht tot toegang en rectificatie van de persoonlijke gegevens en het recht om zich te verzetten, kosteloos en zonder opgave van redenen, tegen hun behandeling en hun communicatie per e-mail naar het e-mailadres info@bsd.be.

COOKIES

De WEBSITE maakt gebruik van cookies. Een cookie is een bestand dat is opgeslagen op het apparaat van de gebruiker. Cookies laten BSD toe om de gebruiker te onderscheiden van andere gebruikers om beter aan hun behoeften te kunnen antwoorden wanneer ze de WEBSITE bezoeken. Cookies laten BSD ook toe om de WEBSITE te verbeteren.

BSD gebruikt verschillende cookies :
  1. De "sessie cookies". Deze cookies zijn noodzakelijk om de gebruikerssessie te behouden en server van BSD te informeren over de weer te geven pagina's. Deze cookies verlopen na de gebruikerssessie. Niets is opgeslagen op het apparaat van de gebruiker na zijn bezoek aan de website.
  2. 'Aanhoudende cookies "worden opgeslagen op het apparaat van de gebruiker tussen de sessies hetgeen BSD toelaat om zich de voorkeuren of acties van de gebruiker op de website te herinneren.
  3. De “interne cookies” zijn afkomstig van de website.
Het gebruik van sessie cookies en interne cookies vereist geen voorafgaande toestemming van de gebruiker indien ze noodzakelijk zijn voor de werking van de WEBSITE.

Het gebruik van alle andere cookies vereist de voorafgaande toestemming van de gebruiker dat werkt via een functie van toestemming ("opt-in"). Als de gebruiker instemt met het gebruik van alle of een deel van de cookies, zal BSD een permanente cookie gebruiken die gebruikersvoorkeuren zal opslaan met betrekking tot de cookies voor toekomstige bezoeken van de WEBSITE.

De cookies zijn veilig. Een cookie geeft op geen enkele wijze toegang tot het apparaat van de gebruiker of tot andere informatie dan hetgeen de gebruiker zelf kiest om te delen.

De gebruiker kan het gebruik van cookies beperken of uitschakelen met behulp van de instellingen of opties van zijn browser. Via de browser kan de gebruiker tevens alle of bepaalde cookies die worden opgeslagen op het apparaat controleren en verwijderen. De gebruiker kan instructies in dit verband vinden door het "Help" menu van zijn browser te raadplegen. De WEBSITE of bepaalde functies ervan kunnen dan problemen ondervinden tijdens hun werking.

INTELLECTUELE EIGENDOM

Zowel de domeinnaam van de WEBSITE als de vorm en inhoud zijn beschermd door intellectuele eigendomsrechten. Dit geldt met name voor de merken en logo's die op de WEBSITE worden vermeld. Hun vermelding verleent op geen enkele wijze een licentie of gebruiksrecht zonder voorafgaande toestemming van BSD of zijn eventuele rechthebbenden.

Tenzij uitdrukkelijk toegestaan door BSD, is de gebruiker niet toegestaan om werken te wijzigen, te reproduceren, te verhuren, uit te lenen, te verkopen, te verdelen of te creëren, en dit met inbegrip van de foto's, afgeleid of geheel of gedeeltelijk gebaseerd op elementen op de WEBSITE.

MIDDELENVERBINTENIS

Onverminderd de overige bepalingen, heeft BSD, voor de toegankelijkheid en functionaliteit van de WEBSITE en alle stadia van het bestelproces, de levering of elke andere aangeboden dienst, een middelenverbintenis, waarmee de gebruiker uitdrukkelijk instemt.

AANSPRAKELIJKHEID

BSD, haar bestuurders, agenten en werknemers, kunnen in geen geval aansprakelijk gehouden worden voor enige rechtstreekse en/of onrechtstreekse schade opgelopen door de gebruiker in het kader van het gebruik van WEBSITE en/of de inhoud ervan, alsmede van het internetnetwerk met inbegrip van defecten, virussen en in het algemeen elke schade aan de apparatuur de gebruiker, verlies van gegevens, onderbreking van de dienst, enz ...).

De gebruiker mag geen gebruik maken van de WEBSITE die kan leiden tot een burgerlijke of strafrechtelijke aansprakelijkheid. De gebruiker houdt zich er uitdrukkelijk aan om via de WEBSITE geen informatie bekend te maken die illegaal, in strijd met de openbare orde of lasterlijk is.

De WEBSITE van BSD kan links bevatten naar websites waarvan ze niet de eigenaar is. BSD is niet verantwoordelijk voor de inhoud van deze WEBSITES of voor de gevolgen van het gebruik ervan.

BSD beslist alleen of het bepaalde inhoud of functies op de WEBSITE plaatst of verwijdert.

BSD behoudt zich het recht voor om, op elk moment en om welke reden dan ook, de toegang tot de WEBSITE tijdelijk of permanent te wijzigen of te staken, en dit zonder de KLANT er voorafgaandelijk van te informeren. Dit zal bijvoorbeeld het geval zijn tijdens het onderhoud van de WEBSITE. BSD is niet aansprakelijk voor enige rechtstreekse of onrechtstreekse schade als gevolg van een wijziging, schorsing of onderbreking van de toegang tot de WEBSITE, om welke reden dan ook.

ACTUALISERING

BSD behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om de inhoud van deze gebruiksvoorwaarden te wijzigen in functie van onder andere de wettelijke en regelgevende ontwikkelingen.

Deze gebruiksvoorwaarden en actualisering zijn online beschikbaar op http://www.bsd.be en dit op elk gewenst moment..

TOEPASBAAR RECHT – BEVOEGDE RECHTBANKEN

Het gebruik van de website is onderworpen aan het Belgisch recht. Elk geschil met betrekking tot de WEBSITE valt onder de exclusieve bevoegdheid van de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Nijvel. De clausule ter aanwijzing van de bevoegde rechter is opgegeven in het voordeel van BSD, die er alleen afstand van kan doen.

CONTACT

Voor elke opmerking of vraag met betrekking tot de WEBSITE en meer bepaald met de bescherming van de privacy, wordt de bezoeker verzocht contact op te nemen per email naar het adres: info@bsd.be . De berichten die de gebruiker stuurt kunnen worden onderschept op het internet. Tot op het ogenblik dat het bericht toekomt bij BSD, kan de vertrouwelijkheid van het bericht niet worden gewaarborgd.

Winkel
Breng een bezoek aan onze showroom van 3000m²
Meer informatie
Neem contact op
Contacteer ons bij vragen.
Inschrijven voor de nieuwsbrief
We aanvaarden