Verpakking voor chocolade over heel de wereld sinds 1985
Klantendienst +32 (0)2 390 09 09 16 avenue Zénobe Gramme - B-1480 Saintes
(M/D/W/D 08.30 tot 18.00, V 08.30 tot 17.00)

ALGEMENE VERKOOPSVOORWAARDEN


  ARTIKEL 1. TOEPASBARE ALGEMENE VERKOOPSVOORWAARDEN


 • Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elke verkoop van producten (hierna "PRODUCTEN") aangeboden door de N.V. BELGIAN SWEETS DESIGN (hierna "BSD"), met uitzondering van de online verkoop waarvoor algemene en bijzondere voorwaarden gelden.

 • Deze algemene voorwaarden en de bijzondere voorwaarden zijn van cruciaal belang voor het afsluiten van de overeenkomst door BSD. Door te willen contracteren met BSD, gaat de KLANT uitdrukkelijk akkoord met deze voorwaarden en doet hij afstand, zonder enig voorbehoud, van zijn eigen voorwaarden. In geval van strijdigheid tussen de algemene voorwaarden en de bijzondere voorwaarden van BSD, hebben de laatstgenoemde voorrang. Elke wijziging van deze overeenkomst vereist de schriftelijke toestemming van BSD.


 • ARTIKEL 2. AANBOD – BEVESTIGING VAN DE BESTELLINGEN


 • De aanbiedingen worden gedaan zonder toezegging. Om effectief te zijn en BSD te binden, dient elke bestelling het voorwerp te zijn van een bevestiging van bestelling, in hoofde van een persoon toegelaten door BSD waarvan de KLANT de vermelding dient na te gaan. BSD kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de fouten in de gegevens die aan de klant gemeld worden.

 • BSD behoudt zich het recht voor om de PRODUCTEN te wijzigen na bestelling om er elke nuttige verbetering aan toe te brengen. In ieder geval blijven de vormen eigendom van BSD. De KLANT mag deze overeenkomst niet overdragen zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van BSD.

 • ARTIKEL 3. PRIJS – BETALING


 • 3.1. De prijzen zijn in euro's. De prijzen zijn netto, vrij van alle rechten, belastingen, exclusief verpakking en exclusief verzendkosten. De facturen zijn, tenzij anders vermeld in de bijzondere voorwaarden, contant te betalen en zonder korting op het hoofdkantoor van BSD. Als de prijs het bedrag van € 150,00 excl. BTW niet bereikt, kan een toeslag van € 10,00 voor administratiekosten worden geëist. Iedere persoon die PRODUCTEN bestelt met de instructie te factureren aan een derde blijft persoonlijk gehouden voor de volledige betaling. Elke opmerking met betrekking tot de factuur moet aan BSD worden gemeld per aangetekende brief binnen de 5 dagen, zoniet wordt de factuur en levering daaraan verbonden, geacht te zijn aanvaard zonder voorbehoud.

 • 3.2. Bij gebrek aan betaling van een factuur, een debetnota of een wissel op de vervaldag, leidt dit tegelijkertijd, van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling tot de betaling van:
  a) de debitering van nalatigheidintresten tegen een contractuele rente van 12%,
  b) de debitering, ten titel van een forfaitaire en onherleidbare schadevergoeding, voor administratieve kosten, voor een bedrag gelijk aan 15% van de uitstaande hoofdsom, met een minimum van 50€.

 • 3.3. Elke vertraging in de betaling van de bedragen uit hoofde van deze overeenkomst of enige andere overeenkomst tussen de partijen, laat BSD tevens toe om, van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling:
  a) onmiddellijke betaling te eisen, zonder korting, van alle bedragen uit hoofde van zowel deze overeenkomst als enige andere overeenkomst,
  b) de opzegging in te roepen van een deel of het geheel van bovenvermelde overeenkomsten

 • 3.4. In afwijking van artikel 1583 van het Burgerlijk Wetboek, blijven de PRODUCTEN eigendom van BSD tot de volledige betaling van alle verschuldigde bedragen in hoofdsom, interesten en toebehoren. Daarom verbindt de klant zich er formeel en onherroepelijk toe om niet over de geleverde PRODUCTEN te beschikken zolang het totaal verschuldigde bedrag niet volledig en onherroepelijk betaald is. In geval van te late betaling, om welke reden dan ook, aanvaardt de klant om de PRODUCTEN terug te geven op het eerste simpele verzoek van BSD, en de KLANT laat BSD toe om ze terug te nemen van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling.

 • 3.5. BSD behoudt zich het recht voor om de levering te weigeren of elke overeenkomst tussen de partijen van rechtswege op te zeggen in geval van te late betaling of gewijzigde status van de KLANT.

 • 3.6. Geen klachten, van welke aard dan ook, stelt de KLANT vrij van het eerbiedigen van de betalingstermijnen, en dit zelfs als de klacht in acht wordt genomen door BSD.

 • ARTIKEL 4. LEVERING


 • 4.1. De levertermijnen zijn nooit strikt van toepassing en geven geen recht in hoofde van de KLANT. Ze zijn altijd onder voorbehoud onder meer van de beschikbare voorraad en bevoorradingsmogelijkheden.

 • 4.2. De levering vindt plaats op het hoofdkantoor van BSD (hierna "Levering" genoemd). De risico-overdracht vindt plaats op het ogenblik van de levering.

 • 4.3 Op verzoek van de KLANT, kan de levering echter plaatsvinden, op het adres dat door de klant in zijn bestelling wordt opgegeven en opgenomen is in de samenvatting van de bestelling door BSD, en waartoe de klant zich verbindt om de juistheid na te gaan bij ontvangst van deze. De levering wordt uitgevoerd door BSD volgens de leveringswijze naar keuze. De levering van PRODUCTEN vindt plaats ten koste van de klant en op zijn risico vanaf het moment dat producten de maatschappelijke zetel van BSD verlaten. BSD kan in geen geval en om welke reden dan ook aansprakelijk worden gesteld voor diefstal, verlies of schade die kan ontstaan ??naar aanleiding van of tijdens het transport of de levering waarvan de KLANT alleen geacht wordt de gevolgen te dragen.

 • 4.4. In geval van een gebrek of vertraging van de levering door feiten die worden toegeschreven aan de KLANT, blijft de KLANT gehouden tot de betaling van de bestelling overeenkomstig artikel 3 hierboven. BSD behoudt zich tevens het recht om hem alle kosten van de opslag van de PRODUCTEN aan te rekenen.

 • ARTIKEL 5. GARANTIE


 • 5.1 De PRODUCTEN worden gewaarborgd door BSD voor de zichtbare gebreken voor een periode van 3 werkdagen vanaf de levering en voor de verborgen gebreken gedurende een periode van maximum 3 maanden vanaf de levering.

 • 5.2 De KLANT zal bij de levering van de PRODUCTEN en op eigen kosten overgaan tot een zorgvuldig onderzoek van de PRODUCTEN en eventuele gebreken onmiddellijk melden aan BSD.

 • 5.3. Zijn uitgesloten van de garantie, zowel directe als indirecte schade:
  1. - veroorzaakt na de levering door het PRODUCT en aan het PRODUCT;
  2. - als gevolg van het gebruik, van het vervoer, de opslag of onvoldoende onderhoud van het PRODUCT, met behulp van materialen geleverd door de KLANT of door elk feit van de KLANT dat niet in overeenstemming is met de verplichting om als zorgvuldige huisvader te handelen;
  3. - waarvan de oorzaak uitwendig is aan het PRODUCT zoals een daad van sabotage, vandalisme, terrorisme of natuurrampen (zoals overstromingen of aardbevingen) of andere overmacht;
  4. - als gevolg van het gebrek van vernieuwing van de nodige onderdelen en / of accessoires van het PRODUCT;
  5. - als gevolg van een commercieel of zakelijk gebruik van het product;
  6. - als gevolg van een wijziging of herstelling uitgevoerd op het PRODUCT door de KLANT zelf of door een derde.
  De KLANT vrijwaart BSD tegen elke recht, actie en aanspraak die een derde zou kunnen doen gelden ten aanzien van BSD vanwege eventuele directe en / of indirecte schade die hij heeft geleden in een of meer van de bovenstaande gevallen, en die aanleiding geven tot uitsluiting van de garantie.

 • 5.4 In geval van een gebrek, dient de KLANT:
  1. - onmiddellijk op te houden het product te gebruiken totdat de aangehaalde niet-conformiteit tegensprekelijk werd vastgesteld binnen de kortste termijnen;
  2. - onmiddellijk BSD op de hoogte te stellen per aangetekende brief met ontvangstbevestiging en volgende informatie te communiceren:
   1. - referenties van het PRODUCT
   2. - kopie van de aankoopfactuur van het PRODUCT
   3. - een beschrijving van het gebrek
  3. - BSD alle mogelijkheden te geven om het aangehaalde gebrek te laten vaststellen en, indien nodig, te verhelpen.

 • 5.5 In geval BSD haar aansprakelijkheid erkend of in haar hoofde wordt vastgesteld, met betrekking tot het zichtbare of verborgen gebrek, is deze aansprakelijkheid strikt beperkt tot de vervanging van het betrokken PRODUCT, met uitsluiting van alle andere schade waarvoor de KLANT, die deze algemene voorwaarden erkent, uitdrukkelijk afstand van doet.

 • ARTIKEL 6. BEWARING EN BEWIJS VAN ELEKTRONISCHE TRANSACTIES


 • 6.1 Archivering van de bestelbonnen en facturen wordt uitgevoerd op een betrouwbare en duurzame manier.

 • 6.2 De partijen aanvaarden elektronisch bewijsmateriaal. De KLANT stemt in het bijzonder in met het gebruik van facturen, bestelbonnen en elektronische contracten. De KLANT doet afstand van elke vorm van betwisting met betrekking tot de elektronische vorm en het origineel karakter van deze documenten, met inbegrip van de betwisting van gegevens die de authenticiteit van de herkomst en de integriteit van de inhoud van elektronische documenten vrijwaart. De geïnformatiseerde registers die zijn opgeslagen in de computersystemen van BSD en haar partners in redelijk veilige omstandigheden, zullen worden beschouwd als een bewijs van de communicatie, bestellingen en betalingen tussen de partijen.

 • ARTIKEL 7. MIDDELENVERBINTENIS


 • BSD heeft voor alle stappen van de bestellingprocedure, de levering of verdere diensten, enkel een middelenverbintenis, hetgeen de KLANT uitdrukkelijk aanvaardt.

 • ARTIKEL 8. PRIVACY


 • De gegevens van de KLANT worden verwerkt door BSD in overeenstemming met de wet van 8 december 1992 inzake de bescherming van de privacy voor de uitvoering van de bestelling van de KLANT en het versturen van een nieuwsbrief of andere aanbiedingen en marketing campagnes , met inbegrip van informatie over de aanbiedingen van BSD of haar partners. De KLANT heeft te allen tijde het recht tot toegang en rectificatie van de persoonlijke gegevens en het recht om zich te verzetten, kosteloos en zonder opgave van redenen, tegen hun behandeling en hun communicatie per e-mail naar het e-mailadres info@bsd.be.

 • ARTIKEL 9. OVERMACHT


 • Gevallen van toeval of overmacht geven het recht aan BSD om de uitvoering van alle of een deel van zijn verplichtingen en / of de overeenkomst op te schorten en/ of te ontbinden, geheel of gedeeltelijk, zonder vergoeding van welke aard dan ook.
 • Voor de toepassing van dit artikel worden beschouwd of behandeld als overmacht, in hoofde van BSD, onder meer: oorlog, mobilisatie, staat van beleg, oproer, ongeregeldheden op de openbare weg, de blokkade, de quota, gedeeltelijke of volledige stakingen – met een sociale, politieke of andere oorsprong - wettelijk of wild, lock-out, computer crashes en het internet, de epidemie, quarantaine, de extreme weersomstandigheden - al dan niet als nationale ramp - brand, explosie, overstroming, machinebreuk die in België of in het buitenland, de fabricage, inkoop of transport van materialen voor de vervaardiging van de producten ernstig aantasten.

 • ARTIKEL 10. ONTBINDING


  De ontbinding van huidige verkoop door en ten koste van de KLANT, voor welke reden dan ook, strekt van rechtswege en zonder ingebrekestelling tot:
  • - de onmiddellijke teruggave, ten koste van de KLANT, van de geleverde PRODUCTEN die nog niet werden gebruikt,
  • - de verplichting tot vergoeding van de KLANT aan BSD voor alle geleden schade als gevolg van of in verband met deze ontbinding.

  ARTIKEL 11. NIETIGHEID


 • De bepalingen die een wettelijke of regelgevende bepaling die dwingend of van openbare orde is schendt is geacht ongeschreven te zijn, zonder dat deze nietigheid de geldigheid van de overeenkomst in haar geheel aantast, tenzij een dergelijke bepaling bepalend is voor het contract zelf. Elk van de partijen zal zich inspannen om onmiddellijk en te goeder trouw een geldige bepaling met een gelijkwaardige economisch effect te onderhandelen, of in ieder geval, met een gevolg dat zo dicht mogelijk bij de vernietigde bepaling ligt.

 • ARTIKEL 12. WOONSTKEUZE


 • Voor alles met betrekking tot deze overeenkomst, de sluiting ervan, de uitvoering en de gevolgen, kiest elke partij een woonplaats, voor BSD is dit het adres van haar maatschappelijke zetel en, voor de KLANT, op het adres van zijn woonplaats, of indien hij een rechtspersoon is, op de plaats waar zijn maatschappelijke zetel is gevestigd, zoals vermeld op het factureringsadres tijdens de bestelling, waar alle communicatie, betekenis, kennisgeving van gerechtelijke of buitengerechtelijke aktes geldig kan worden gedaan.

 • ARTIKEL 13. GESCHILLEN


 • Deze overeenkomst is onderworpen aan het Belgisch recht. Elk geschil betreffende de interpretatie, sluiting of de uitvoering is de exclusieve bevoegdheid van de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement van Nijvel. De clausule ter aanwijzing van de bevoegde rechter is opgegeven in het voordeel van BSD, die er alleen afstand van kan doen.
Winkel
Breng een bezoek aan onze showroom van 3000m²
Meer informatie
Neem contact op
Contacteer ons bij vragen.
Inschrijven voor de nieuwsbrief
We aanvaarden